1. Kaj je intrastat?

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo s statističnimi obrazci neposredno od poročevalskih enot. Intrastat je bil uveden leta 1993 ob uvedbi skupnega evropskega trga, ko podatkov o blagovni menjavi med državami članicami zaradi ukinitve notranjih meja ni bilo več mogoče pridobivati iz carinskih deklaracij. Statistika blagovne menjave s tretjimi državami (t.i. Ekstrastat) kot vir podatkov še naprej uporablja carinske deklaracije.

 1. Odgovornost za intrastat

V skladu z Zakonom o državni statistiki ter srednjeročnim in letnim programom statističnih raziskovanj je v Sloveniji za Intrastat odgovoren Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Po vzoru organizacije Intrastata v nekaterih državah članicah je SURS sklenil dogovor o sodelovanju oz. delitvi dela v zvezi z Intrastatom s Finančno upravo Republike Slovenije (FURS).

V skladu z omenjenim sporazumom je FU odgovorna za zbiranje in kontrolo podatkov, sodelovanje s podjetji in odpravljanje morebitnih napak v poročanju. SURS je odgovoren za nadzor sistema, statistično metodologijo in zajetje, ocene in diseminacijo podatkov. V okviru FU podatke za Intrastat zbira in obdeluje Finančni urad Nova Gorica za vse poročevalske enote v Sloveniji.

V skladu z evropsko zakonodajo o statistiki blagovne menjave med državami članicami (Uredba (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004) je vsaka država članica dolžna vzpostaviti in izvajati Intrastat ter podatke mesečno posredovati Statističnemu uradu EU (Eurostatu).

 1. Kaj se poroča?

Poroča se fizični tok oz. gibanje blaga med Slovenijo in državami članicami EU:

 • Ki se proda oz. kupi,
 • Ki je poslano/se vrača na predelavo, oplemenitenje,
 • Brezplačne dobave blaga

Ne poroča se menjave storitev, blaga v tranzitu in blaga s posebne listine, ki jo določi skupnost.

 1. Kdo poroča z vidika posameznega posla

Pravne osebe, zavezanci za DDV v državi članici odpreme, ki:

 • So sklenile pogodbo, razen prevoznih pogodb, iz katerih izhaja odpreme blaga;
 • Odpremljajo blago in urejajo odpremo blaga;
 • Imajo v posesti blago, ki je predmet odpreme;

Pravne osebe, zavezanci za DDV v dražvi članici prejema, ki:

 • So sklenile pogodbo, razen prevoznih pogodb, iz katerih izhaja prejem blaga;
 • Prejemajo blago ali urejajo prejem blaga;
 • Imajo v posesti blaga, ki je predmet prejema;
 1. Statistični pragi

Poročajo podjetja, ki trgujejo z državami članicami EU in so hkrati zavezanci za DDV in to le tedaj, če skupni znesek njihove blagovne menjave pri posameznem toku blaga presega določen znesek (nacionalni vključitveni prag). Poročevalska enota lahko delno ali v celoti prenese izvajanje poročanja na tretjo osebo-deklaranta, vendar je še vedno edina odgovorna za pravočasnost, popolnost in točnost posredovanih podatkov. Tretja oseba-deklarant mora pravilno in pravočasno izpolniti poročilo o blagovni menjavi poročevalske enote, pri čemer ji je poročevalska enota dolžna pravočasno posredovati vse podatke, potrebne za poročanje.

Vključitveni prag znaša 200.000 EUR za odpreme in 120.000 EUR za prejeme blaga.

 1. Postopanje pri poročanju

Podatke za potrebe prijave intrastat-a je potrebno oddati do 15. v mesecu za pretekli mesec. V primeru nepravočasnega poročanja po e-pošti ali faksu pošljejo obvestilo, da morajo nemudoma poročati, po poteku roka opomina +6dni pošljejo opomin pred iztekom mandatne kazni naslovljen na direktorja.

 1. Kako mora biti opremljen račun

Za prijavo blaga v intrastat se poroča neto masa in količina izdelka, ter tarifna oznaka. Iz računa je potrebno da je razvidna tudi davčna številka.

Po zakonu ni potrebno da je račun opremljen z tarifno oznako in posamično količino izdelka, se pa priporoča da kadar, poslujete z istimi dobavitelji, da se dogovorite da že predčasno opremijo račun z podatki, ki so potrebni za prijavo.

 

Vir: RS Statistični urad

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.