V računovodskem servisu R-Pro Vam nudimo opravljanje naslednjih storitev:

 • kontiranje in knjiženje dokumentov za temeljne poslovne knjige,
 • spremljanje terjatev in obveznosti,
 • analitično evidentiranje stroškov in prihodkov,
 • fakturiranje,
 • obračun zamudnih obresti,
 • vodenje davčne knjige izdanih in prejetih faktur,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun plač, regresov za letni dopust, avtorskih honorarjev, drugih prihodkov iz delovnih razmerij,
 • izdelava glavne blagajne,
 • vodenje registra osnovnih sredstev (obračun amortizacije, prevrednotenja…),
 • sestavljanje poročila o plačah zaposlenih Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (M4/M8),
 • sestavljanje letnih in po potrebi medletnih računovodskih izkazov, kot so:
  • izkaz poslovnega izida in bilanca stanja,
  • izkaz bilančnega dobička ali izgube ter izkaz denarnih tokov,
  • drugi računovodski izkazi v skladu s SRS,
 • izdelava davčne bilance:
  • obračun davka od dohodka pravnih oseb,
  • obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike,
  • obračun akontacije dohodnine od dohodka za zasebnike,
 • poročanje Banki Slovenije,
 • poročanje Statističnemu uradu RS,
 • po potrebi urejanje kadrovskih zadev,
 • priprava dokumentacije za pridobitev kreditov,
 • prisostvovanje v primeru davčnih inšpekcijskih pregledov,
 • druge svetovalne storitve (izdelava poročil o finančnem vrednotenju podjetij oziroma projektov na podlagi DCF metode, svetovanje v primeru statusnih sprememb…).

S pomočjo znanja ter dolgoletnih izkušenj nudimo zanesljive, ažurne in cenovno dostopne storitve. Pri svojem delu dosledno upoštevamo slovenske računovodske standarde ter kodeks računovodske etike. Ta nas zavezuje k odkritosti in poštenosti, upoštevanju zaupnosti informacij ter nenehnemu izobraževanju in usposabljanju.

                                                     

Zanesljivo in strokovno !
      R-pro