1. Obračun dohodnine – nova lestvica

Letna splošna olajšava se z zdajšnjih 3302,70 evra zvišuje na 3500,00 evrov.

Dodatna splošna olajšava za letne dohodke do višine 13.316,83 evra se po novem linearno zmanjšuje glede na dosežen dohodek po naslednji formuli:
18.700,38-1,40427 x skupni dohodek = višina dodatne splošne olajšave.
Delodajalec bo od davčnega zavezanca (njegov zaposleni) dolžan pridobiti podatke o tem, ali je njegov glavni delodajalec ali ne.
V davčnem letu 2020 se bo po novem del plače za poslovno uspešnost, ki bo presegal znesek 100 % povprečne mesečne plače za leto 2020, všteval v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

2. Omejitev znižanja davčne osnove za podjetnike in podjetja

Uvaja se omejitev znižanja davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in pokrivanja prenesene davčne izgube na 63 % davčne osnove. Gospodarske družbe in podjetja bodo morale v letu 2020 plačati vsaj sedemodstotni davek od dohodkov pravnih oseb, tudi če bi z vsemi olajšavami lahko dosegle nižjo efektivno stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb (ostaja pa mednarodno primerjalno ugodna, 19-odstotna osnovna stopnja tega davka). To ne velja za holdinške družbe, ki večino prihodkov ustvarijo od prejetih dividend.

Omejitev znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti za samostojne podjetnike. Znižanje davčne osnove zaradi uveljavljanja olajšav in pokrivanja prenesene davčne izgube se v davčnem obdobju omejuje na 63 % davčne osnove od dohodka iz dejavnosti.

3. Davek na kapitalske dobičke

Osnovna stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (prodaja poslovnih deležev, delnic, točk vzajemnih skladov, nepremičnin) bo 27,5 %.

Zvišujejo se stopnje dohodnine od dobička, doseženega z odsvojitvijo kapitala, ki so odvisne od obdobja imetništva kapitala. Tako bo osnovna stopnja dohodnine 27,5 %:

  • po dopolnjenih petih letih imetništva kapitala pa: 20 % (doslej 15 %);
  • po dopolnjenih 10 letih imetništva kapitala: 15 % (doslej 10 %);
  • po dopolnjenih 15 letih imetništva kapitala: 10 % (doslej 5 %)
  • po dopolnjenih 20 letih imetništva kapitala (0 %).

4. Minimalna plača – nova višina

V letu 2020 začne veljati nova zakonsko določena višina minimalne plače za mesečno delo za polni delovni čas: 940,58 evra bruto. Prvo  izplačilo nove višine minimalne plače bo v februarju 2020. Novosti pri dodatkih k plači: iz minimalne plače so bili do zdaj izločeni dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo. V minimalno plačo se od 1. januarja 2020 ne
vštevajo:

  • del plače za delovno uspešnost,
  • plačilo za poslovno uspešnost
  • dodatek za delovno dobo,
  • dodatek za nadurno delo,
  • dodatki za posebne pogoje dela (izmensko delo, popoldansko delo, terensko delo).

5. Študentsko delo – urna postavka

Minimalna urna postavka študentskega dela s 1. 1. 2020 bo 5,4 evra bruto.

6. Boljši pogoji za delo starejših in upokojencev***

Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se, z namenom podaljšanja delovne aktivnosti starejših, zvišuje deleže pokojnine, ki jo bodo prejemali tisti zavarovanci, ki bodo kljub izpolnjevanju pogojev za starostno pokojnino: še naprej vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas, in uživalci starostne pokojnine, ki se bodo reaktivirali za polni delovni oziroma zavarovalni čas.
Poglavitne spremembe:

Prva tri leta nadaljnje ali ponovne vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni čas bodo upokojenci prejemali 40 % starostne pokojnine (doslej so prejemali 20 % starostne pokojnine), po poteku tega obdobja pa bodo, če bodo vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas, še naprej prejemali 20 % starostne pokojnine.

Uvaja se IZJEMA od splošnega pravila, da upokojenec v posameznem koledarskem mesecu lahko opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela. Izjema pomeni, da bo upokojenec v posameznem koledarskem mesecu lahko opravil do 90 ur dela, vendar največ trikrat v koledarskem letu. Pri tem seštevek ur v koledarskem letu, ki jih sme opraviti upokojenec, ostaja pri številu 720 ur.

Določa se tudi ukinitev soglasja ministrstva za delodajalce, ki imajo več kot 1250 zaposlenih delavcev.

Določajo se nove omejitve opravljenega števila ur začasnega ali občasnega dela upokojencev pri delodajalcih, ki zaposlujejo več kot 100, več kot 500, več kot 1000 in več kot 2000 delavcev:

a.) več kot 100 do vključno 500 delavcev: lahko se opravi največ 1500 ur začasnega ali občasnega dela,
b.) več kot 500 do vključno 1000 delavcev: lahko se opravi največ 2250 ur začasnega ali občasnega dela,
c.) več kot 1000 do vključno 2000 delavcev: lahko se opravi največ 3000 ur začasnega ali občasnega dela,
d.) več kot 2000 delavcev: lahko se opravi največ 3750 ur začasnega ali občasnega dela.

vir:

(nasvet) 6 ključnih novosti za podjetnike v letu 2020